พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

       เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ  ๒  ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี... พระธรรมโสภณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  ๘  ประธานฝ่ายสงฆ์  และนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  นายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์สามเณร  และพิธีสวดพระพุทธมนต์  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในโอกาสครบ  ๒  ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  ณ  วัดสุทธจินดา  วรวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก