พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

             เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ  ๒  ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  โดยมี  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี  พร้อมด้วย  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯเป็นจำนวนมาก  ณ  วัดสุทธจินดา  วรวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

พิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯพิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯพิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯพิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯพิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯพิธีบำเพ็ญกุศล ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ