ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓

 เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล  ๕"  ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  จังหวัดนครราชสีมา  โดยพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค  ๗  ประธารกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังวัดนครราชสีมา  กล่าวรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการฯของจังหวัดนครราชสีมา  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) การดำเนินโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ระยะที่  ๓  (ปี  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  จังหวัดนครราสีมา  ระหว่างเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  (มหานิกายและธรรมยุต)  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และพิธีมอบป้ายโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล  ๕"  ให้กับหมู่บ้านที่มีพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯเกินร้อยละ  ๕๐  และรับฟังการบรรยายเรื่อง  นโยบายการขับเคลื่อนโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ระยะที่  ๓  บรรยายโดย  พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค  ๗  ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  และรับฟังการบรรยายโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  โดย  พระเทพศาสนาภิบาล , พระเทพเสนาบดี , พระศรีสมโพธิ์ , และพระมหาศาสนมุนี  ณ  วัดหนองบัวทุ่ง  ตำบลตาจั่น  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา  สงนอก
ข่าว : ญาดา  สงนอก