วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์       ส่งเสริมสนับสนุน  การพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  สนองงานคณะสงฆ์  มุ่งบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ประสานงานเครือข่าย  เน้นหลักธรรมนำสังคมสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

                                                            

พันธกิจ 


  

๑.  ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทผู้นำด้านจิตใจ

๒.  ส่งเสริมศาสนศึกษา  เน้นความรู้คู่คุณธรรม

๓.  ทำนุ  บำรุง  ดูแล  ศาสนสถานและศาสนสมบัติ

๔.  ประสานองค์กรเครือข่าย

 

ค่านิยมองค์กร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
       การทำงานเป็นทีม

 

คำขวัญ


 

       สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี  ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข