พศจ.นม. นำชี้เขตเพื่อออกโฉนดที่ดินแทนวัด (วัดหนองขวาง อ.ปากช่อง)

เมื่อวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับมอบอำนาจในการนำชี้เขตเพื่อออกโฉนดที่ดินแทนวัด  ณ  วัดหนองขวาง  ตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา...

วัตถุประสงค์ในการขอออกโฉนดที่ดินของวัดหนองขวาง  เพื่อประกอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา