facebook twitter Youtube

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 417 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 76 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดถนนอัษฎางค์ ทิศใต้จดถนนจอมพลทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดถนนประจักษ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ทรงสร้างตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างเมืองนครราชสีมาเสร็จแล้ว ได้ทรงสั่งบูรณะวัดที่อยู่ในกำแพงเมืองนครราชสีมาทั้ง 6 วัดคือวัดกลาง (วัดพระนารายณ์มหาราช) วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว วัดบึง วัดพายัพ และวัดอิสาน วัดพระนารายณ์มหาราช ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2199 เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองจึงมีชื่อว่าวัดกลาง โดยได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2204 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8.15 เมตร ยาว 23 เมตรต่อมาปี พ.ศ. 2478 ได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง มีนามเดิมว่าวัดกลางนคร วรวิหาร โดยมีพระเริง ปัจจามิตร และพระยากำธร พายัพทิศข้า หลวงประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ขอพระราชทานยกวัดเป็นพระอารามหลวงต่อมาปี พ.ศ. 2491 วัดได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระนารายณ์มหาราช วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จัดเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ในสมัยก่อนมีพิธีอย่างหนึ่งคือพิธีที่ข้าราชการทุกแผนกจะต้องสาบานตนว่าตนจะต้องรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต พิธีนี้เรียกว่าพิธีถือพิพัฒน์สัตยา ทางราชการได้ใช้วัดพระนารายณ์มหาราชเป็นสถานที่ในการประกอบพิธี รวมทั้งให้เป็นสถานที่ทำพิธีสวดเสกน้ำพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชพิธีเสวยราชสมบัติ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เคยเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตรงมุมทิศพายัพของวัด ต่อมา พ.ศ. 2477 จึงได้ย้ายออกจากวัดไปประดิษฐานที่ประชุมพลจนถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ยังมีศิลปวัตถุพร้อมทั้งแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และปูชนียสถานภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ที่ตั้งอยู่เกาะกลางสระทิศตะวันออกของวัด พระวิหารหลวงและเทวรูปนารายณ์สี่กรจำหลักด้วยหินทรายฝีมือขอมโบราณ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระนามผู้สร้างวัดคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,537