facebook twitter Youtube

วัดสะแก พระอารามหลวง

วัดสะแก ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2230 ไม่ปรากฎนามผู้สร้างชัดเจน คาดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนร่วมกันก่อสร้าง และได้รับการสถาปนาเปโนพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ปัจจุบันมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ในสมัยก่อนวัดสะแก ตั้งอยู่ที่นอกเมือง และมีความสำคัญ เพราะเป็นที่ฌาปนกิจศพเนื่องจากภายในตัวเมืองจะไม่มีการเผาศพ คนในสมัยก่อนหากมีการเสียชีวิตจะขนศพผ่านประตูไชยณรงค์ หรือประตูผี เพื่อนำศพไปทำการเผานอกเมือง วัดสะแกเป็นวัดแรกที่มีการเผาศพ วัดสะแกมีอุโบสถที่สวยงาม ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า พระพุทธรัตนโกสินทร์ชินราช โดยรอบอุโบสถเป็นลานกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จัตุรมุข มียอดปราสาท 7 ชันกำแพงแก้วโดยรอบ ด้านหน้าอุโบสถมีศาลาราย 2 หลัง ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีวิหารคต ด้านหน้ามีสิง่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประดิษฐานให้คนที่ผ่านมากราบไหว้ รวมไปถึงระเบียงคตที่แสดงภาพศิลปะนูนต่ำขนาด 4*6 เมตร ประกอบด้วยภาพสถานที่สำคุญทางพระพุทธศาสนา6 ภาพ เล่าเรืองราวพระสุธน และสัตว์ป่าหิมพานต์ 2 ภาพ ภาพเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าอีก 8 ภาพ นอกจากวัดจะเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติแผนกธรรม-บาลี โดยพระสิริธรรมโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสะแก ได้ขออนุญาตตั้งเป็นสำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ทั้งแผนกธรรมและบาลี ในปี พ.ศ. 2537 ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนให้ได้ศึกษาเล่าเรียน พ.ศ. 2542 ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติแผนกบาลี ประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 โดยปัจจุบันมี พระโสภณปริยัติวิธาน เป็นเจ้าอาวาสวัดสะแก และเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้ดูแลรักษาให้มีความเจริญรุ่งเรือง จนถึงปัจจุบัน


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,064