สมเด็จพระสังฆราช เมตตาประทานกองทุนให้คณะสงฆ์ ๓ วัดใหญ่โคราช ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งโรงทานช่วยประชาชนลูกหลานย่าโมชาวโคราช ก้าวผ่านวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระสังฆราช เมตตาประทานกองทุนให้คณะสงฆ์ ๓ วัดใหญ่โคราช ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งโรงทานช่วยประชาชนลูกหลานย่าโมชาวโคราช ก้าวผ่านวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานทุนทรัพย์กัปปิยภัณฑ์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดตั้งโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ วัดพร้อมกัปปิยภัณฑ์ (วัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้  ๑)วัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง ๒) วัดสุทธจินดา  และ๓) วัดศาลาทอง  
ทั้งนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช  ประทานกัปปิยภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ๒.๕ ตัน  ไข่ไก่ ๑,๐๐๐ ฟอง และอาหารแห้งอื่นๆ 
โดยมีท่านเจ้าคุณ พระวินัยโมลี  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) พร้อมคณะสงฆ์เข้ารับประทานพระกรุณาดังกล่าว  ณ อาคารสัมฤทธิ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,039