วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย สร้างด้วยกุศลจิตของนางทิพย์ นิยมเหตุ เจตนาสร้างเพื่อถวาย แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อว่า "วัดวชิราลงกรณ" โดยวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้แต่งตั้งให้ พระราชสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และได้จัดพิธีผูกพัทธสีมา ตามหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้เสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงประกอบพระราชพิธีตัดลูกนิมิตผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 และในปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงถวายผ้าพระกฐิน เป็นส่วนพระองค์

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ศาลาการเปรียญ ศาลาแก้ว พระตำหนักด ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน และห้องสมุด

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน) (พ.ศ. 2506-2517)

2. พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม กิตุติวฑฺฒโน) (พ.ศ. 2517-2529)

3. พระครูเขมคุณโสภณ (จันทร์ เขมสิริ) (พ.ศ. 2529-2534)

4. พระราชวรญาณ (วิจิตร จิตฺตทนฺโต) รักษาการ (พ.ศ. 2534-2536)

5. พระครูสุทธิศีลสังวร (ประสิทธิ์ ฐานิสฺสโร) (พ.ศ. 2536-2538)

6. พระครูโสภณวชิรคุณ (สวาสดิ์ กมโล) (พ.ศ. 2539

7. พระวินัยโมลี (คำปอน สุทธิญาโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 177

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม

- สักการะความงามตามรอยธรรมขององค์พระประธาน

- รอยพระพุทธบาท การขึ้นไปสักการะ จะต้องเดินขึ้นบันได จำนวน 183 ขั้น

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์


image รูปภาพ
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826