facebook twitter Youtube

ร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดพิศาลคนาราม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประกอบรายงานงานขอขึ้นทะเบียนวัดเก่าตกสำรวจ วัดหนองแวงใหญ่ บ้านหนองแวง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่๑ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โครงการเงินอุดหนุนสมทบการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พศจ.โคราช รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

News Update

จดหมายข่าว พศจ.โคราช

หนังสือราชการ ประกาศ/คำสั่ง

Government books

e - Service

บริการสำนักงานพระพุทธศาสนา

นวัตกรรม ทางพระพุทธศาสนา

Buddhist innovation

วัด พระอารามหลวง

สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา

วัด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image

อัพเดท ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Page Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

YouTube

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12205