พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฎ สัญญาบัตร พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรนายก (โอภาส นิรุตติเมธี ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ถวายปฏิทินหลวงฯ แด่พระเดชพระคุณ พระศรีวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง ถวายปฏิทินหลวงฯ แด่พระเดชพระคุณ พระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง ถวายปฏิทินหลวงฯ และหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แด่ พระเดชพระคุณ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้บริหาร - ด้านพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครราชสีมา

จดหมายข่าว พศจ.โคราช

ศูนย์รวมข่าวสาร

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

ให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

image
image

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

นวัตกรรม ทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

Others News

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศสำนักพุทธฯ / ประกาศจังหวัด (ตัวอย่างข้อมูล)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา

มติ มหาเถรสมาคม

วัดพระอารามหลวง ของจังหวัดนครราชสีมา

สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา

VIDEO YouTube

คลังวิดีโอ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

E - Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 184,059