แจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมเตรียมการจัดทำ MOU ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพพระสงฆ์ และการนำธรรมะสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พิธีต้อนรับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว

ผู้บริหาร - ด้านพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครราชสีมา

จดหมายข่าว พศจ.โคราช

ศูนย์รวมข่าวสาร

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

ให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

image
image

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

นวัตกรรม ทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

Others News

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศสำนักพุทธฯ / ประกาศจังหวัด (ตัวอย่างข้อมูล)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา

มติ มหาเถรสมาคม

วัดพระอารามหลวง ของจังหวัดนครราชสีมา

สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา

VIDEO YouTube

คลังวิดีโอ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

E - Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,624