facebook twitter Youtube

📣News
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) พศจ.โคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประกอบรายงานการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดนันทวัน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน จังหวัดนครราขสีมา ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา งานตรวจสอบข้อมูลประกอบรายงานการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว และวัดบุใหญ่ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประชุม Video Conference คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

News Update

ทันเหตุการณ์... สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

หนังสือราชการ ประกาศ/คำสั่ง

Government books

e - Service

บริการสำนักงานพระพุทธศาสนา

นวัตกรรม ทางพระพุทธศาสนา

Buddhist innovation

วัด พระอารามหลวง

Wat Phra Aram Luang

สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Provincial Dharma Practice Office

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและเอกสาร

Document service

E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image

อัพเดท ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Page Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

YouTube

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,038