พิธีรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๗ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และเชิญถวายแด่พระราชาคณะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดึ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประชุม "สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้บริหาร - ด้านพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครราชสีมา

จดหมายข่าว พศจ.โคราช

ศูนย์รวมข่าวสาร

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

ให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

image
image

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

นวัตกรรม ทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

Others News

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศสำนักพุทธฯ / ประกาศจังหวัด (ตัวอย่างข้อมูล)

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา

มติ มหาเถรสมาคม

วัดพระอารามหลวง ของจังหวัดนครราชสีมา

สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา

VIDEO YouTube

คลังวิดีโอ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

E - Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 633,759