ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

นางวรินทร นามวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-246063, 044-254068 โทรสาร 044-254069

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 
นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 

นางปณิตา ฝากเซียงซา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพรชัย ศรีวิไลกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางญาดา สงนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางชนิดาภา จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววรัญญา อ่วมสอาด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวชมพูกุชญ์ ฉัตรดอน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล เขื่อนโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
นางวรินทร นามวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
 

นางสาวอัมรา ขอจัดกลาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางรุ่งระวี หงส์ชู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสิริกร ทอนสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลิสา ภู่กัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี สุขสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนิติพร ลิ้มวงศ์ยุติ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวัชระ มั่นยืน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวุฒิชัย จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุรการ รวยสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอนิวัฒน์ มูลขุนทด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายนครินทร์ แคะสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุฑามาศ อังสุพันธุ์โกศล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     
พันจ่าเอก ดนตรี ภาษะฐิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     

 

ลูกจ้าง 

   
  นายศรัณยพงษ์ พันธุ์เลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายนราธิป เจียนมะเริง
พนักงานขับรถยนต์
 
       
       

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,595