facebook twitter Youtube

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

<< ว่าง >>
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

 

 

 
นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 

นางปณิตา ฝากเซียงซา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายพรชัย ศรีวิไลกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรงค์ยุทธ ยิ้มนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางชนิดาภา จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวญาดา สงนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววรัญญา อ่วมสอาด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล เขื่อนโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
<< ว่าง >>
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
 

นางสาวอัมรา ขอจัดกลาง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางรุ่งระวี หงส์ชู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสิริกร ทอนสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลิสา ภู่กัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี สุขสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนิติพร ลิ้มวงศ์ยุติ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวัชระ มั่นยืน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวุฒิชัย จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุรการ รวยสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอนิวัฒน์ มูลขุนทด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายนครินทร์ แคะสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุฑามาศ อังสุพันธุ์โกศล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     
พ.จ.อ. ดนตรี ภาษะฐิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,485