ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0 4424 6063, 0 4425 4068 โทรสาร 0 4425 4069

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 
นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

โทร. 0 4424 6063
 

นางปณิตา ฝากเซียงซา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4069
นางมาลิสา ภู่กัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4068
นางสาวญาดา สงนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063
นายสิทธิชัย ระหาญนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063
นายอนิวัฒน์ มูลขุนทด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063
นางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4069
นางสาววรัญญา อ่วมสอาด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 0 4425 4069
นางสาวศุภกานต์  ฉิมนันท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 0 4425 4069
     
นางสาวนฤมล เขื่อนโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0 4425 4069
     

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
นายพรชัย ศรีวิไลกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร. 0 4424 6063
 
นางสาวสิริกร ทอนสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4068
นางมาลินี สุขสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4069
นางสาวนิติพร ลิ้มวงศ์ยุติ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063
นายวุฒิชัย จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4069
นางชนิดาภา จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4425 4069
นายสุรการ รวยสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063
นางสุฑามาศ อังสุพันธุ์โกศล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063
นายนครินทร์ แคะสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 0 4424 6063, มือถือ 06 4095 3176
   
 
นางสาวชมพูกุชญ์ ฉัตรดอน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร. 0 4425 4068
พันจ่าเอก ดนตรี ภาษะฐิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร. 0 4425 4069
 
       
       

 

ลูกจ้าง 

นายศรัณยพงษ์ พันธุ์เลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายนราธิป เจียนมะเริง
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร ปัญญายิ่ง
แม่บ้าน
นายออม จงปลูกกลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
       
       

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,845