ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

 

นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-246063, 044-254068 โทรสาร 044-254069

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

 
(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 

นางปณิตา ฝากเซียงซา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลิสา ภู่กัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวญาดา สงนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสิทธิชัย ระหาญนอก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอนิวัฒน์ มูลขุนทด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาววรัญญา อ่วมสอาด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล เขื่อนโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

 

 

 
นายพรชัย ศรีวิไลกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
 
นางสาวสิริกร ทอนสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางมาลินี สุขสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนิติพร ลิ้มวงศ์ยุติ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวุฒิชัย จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางชนิดาภา จิตเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุรการ รวยสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุฑามาศ อังสุพันธุ์โกศล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายนครินทร์ แคะสูงเนิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

   
 
นางสาวชมพูกุชญ์ ฉัตรดอน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
พันจ่าเอก ดนตรี ภาษะฐิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
       
       

 

ลูกจ้าง 

นายศรัณยพงษ์ พันธุ์เลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายนราธิป เจียนมะเริง
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร ปัญญายิ่ง
แม่บ้าน
นายออม จงปลูกกลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
       
       

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 370,469