แผนการปฏิบัติงานข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผนปฏิบัติราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดโคว.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,316