ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์สวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.พรพนา  แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์สวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
๑. ที่พักสงฆ์สวนป่าสิริธโร บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๒. ที่พักสงฆ์สวนป่าบุญฤทธิ์ บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๓. ที่พักสงฆ์บ้านธรรมะชาติ บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีพระครูสุวัฒนานุกูล เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว และพระครูวินัยธรถวัติ ถาวรธมฺโม เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว (ธ) เป็นที่ปรึกษา จ.อ. ชูเกียรติ ตะถา ปลัดอำเภอวังน้ำเขียว ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานกรรมการ การประชุมดังกล่าวมีมติเป็นเอกฉันท์ ๖ :๐ เสียง ให้การขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ทั้ง ๓ แห่ง  เป็นไปตามระเบียบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด เห็นสมควรอนุญาตให้สร้างวัดได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,658