รับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ อำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนหนตะวันออก (๓) จำนวน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๒ รูป ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ รับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษา จำนวน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระเดชพระคุณพระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานรับรายงานตัว ณ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,801