ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2558

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2558.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,658