facebook twitter Youtube

วัดพายัพ พระอารามหลวง

วัดพายัพ ตั้งอยู่เลขที่ 308 ถนนชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายในเขตกำแพงด้านทิศพายัพของเสาหลักเมือง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างพร้อมกับเมืองนครราชสีมา ประมาณ พ.ศ. 2220 จดทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศานา ตามระเบียบกรมศาสนา พ.ศ. 2508 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสีมา คั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2250 เขตวิสุงคามสัมา กว้าง 21 เมตร ยาว 29 เมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 42 เมตร ยาว 66 เมตร เปิดการเรียนการสอน พระปริยัติแผนกธรรม-แผนกบาลี พ.ศ. 2511 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2522 เป็นสำนักเรียนตัวอย่างดีเด่น พ.ศ. 2526



คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,485