การขอสนับสนุนงบประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
4เกณฑ์อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดปี66.pdf |
แบบขอรับเงินอุดหนุนปี 66.pdf |
แบบขอรับเงินอุดหนุนปี 66.docx |
ตัวอย่างแบบคำขอรับงบเงินอุดหนุนเพื่อการ.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,901