facebook twitter Youtube

พระเทพสีมาภรณ์

 พระเทพสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

 

ชื่อ-นามสกุล  พระเทพสีมาภรณ์
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐

ประวัติการศึกษา 
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ประวัติการดำรงสมณศักดิ์
พ.ศ. 2554 เป็นเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
พ.ศ. 2555 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2559 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2560 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,122