facebook twitter Youtube

พระเทพสีมาภรณ์

 พระเทพสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

 

ชื่อ-นามสกุล  พระเทพสีมาภรณ์
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่  เดือน   พ.ศ......

ประวัติการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี
ปริญญาโท 

ประวัติการดำรงสมณศักดิ์
พ.ศ.25....
พ.ศ.25... คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12196