facebook twitter Youtube

พระวินัยโมลี

 พระวินัยโมลี  รก.เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ)

ชื่อ-นามสกุล  พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๑๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘

ประวัติการศึกษา 
   ๑. พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
   ๒. พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนชุมพรรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   ๓. พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนญาณวิริยาจารย์ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
   ๔. พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบ้านดอนหนองหลัก วัดบ้านดอนหนองหลัก อำเภอม่วงสำบสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   ๕. พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) จากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
   ๖. พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ๗. พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ๘. กำรศึกษาพิเศษ การบัญชีเบื้องต้น
   ๙. ความชำนาญการ งานพระธรรมกถึก, งานบริหารกิจการคณะสงฆ์, งานบริหารจัดการโรงเรียน,การใช้คอมพิวเตอร์, งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประวัติการดำรงสมณศักดิ์

   ๑. พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมของ “พระกวีวรญาณ” เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ “พระธรรมธร”
   ๒. พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท (ผจล.ชท.) ในราชทินนามที่ “พระครูสุทธิวรญาณ”
   ๓. พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม
   ๔. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ.) ในราชทินนามเดิม
   ๕. พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม “พระวินัยโมลี”คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,491