facebook twitter Youtube

นายวิเชียร จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อ-นามสกุล  นายวิเชียร จันทรโณทัย
                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 50 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 30 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2505 

ภูมิลำเนา  จังหวัดนครราชสีมา 

คู่สมรส   นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย

ประวัติการศึกษาอบรม
   - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
   - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44
   - หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 41

ประวัติการรับราชการ
   - 1 มิ.ย. 2527 เริ่มรับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค.3)
   - 4 มิ.ย. 2527 ปลัดอำเภอเมืองเลย จ.เลย (จพง.ปค. 3)
   - 8 ก.ค. 2528-30 ก.ย. 2530 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
   - 30 ก.ย. 2530 ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค. 4)
   - 6 ธ.ค. 2531 ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย (จพง.ปค. 4)
   - 1 ธ.ค. 2532 ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย (จพง.ปค. 5)
   - 8 ก.พ. 2534 จพง.ปกครอง 5 กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
   - 8 ก.พ. 2536 ชรก.สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
   - 23 พ.ย. 2536 ผช.นายทะเบียนอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (จพง.ปค. 6)
   - 24 พ.ย. 2536 ประจำกองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
   - 3 ม.ค. 2537 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. 6) อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู (5 ม.ค. 2537 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.)
   - 2 พ.ค. 2537 ป้องกันจังหวัด (จพง.ปค. 6) จ.หนองบัวลำภู
   - 3 ต.ค. 2537 ประจำจังหวัดมหาสารคามและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.มหาสารคาม
   - 17 ต.ค. 2537 ป้องกันจังหวัด (จพง.ปค.6) จ.มหาสารคาม
   - 2 ต.ค. 2538 จพง.ปค.6 จ.ขอนแก่น (13 พฤศจิกายน 2538 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ขอนแก่น
   - 16 เม.ย. 2539 ปลัดอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (จพง.ปค. 7) (ประจำจังหวัดขอนแก่น)
   - 17 เม.ย. 2540 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (จพง.ปค. 7) จ.นครราชสีมา
   - 5 ก.พ. 2544 รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอท่าคันโท (จพง.ปค. 7) จ.กาฬสินธุ์
   - 1 ม.ค. 2545 นายอำเภอท่าคันโท (จพง.ปค. 8) จ.กาฬสินธุ์
   - 16 ธ.ค. 2545 นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
   - 16 เม.ย. 2547 นายอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี (รกน.จพง.ปค. 8 ว กองวิชาการและแผนงาน ชรก.สร.มท.)
   - 1 ก.ค. 2547 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง หน.สนจ.ชลบุรี (จ.วค. 8)
   - 1 ก.ค. 2547 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.(จ.วค. 8)
   - 1 ม.ค. 2549 ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
   - 16 ธ.ค. 2549 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม (จ.วค. 9)
   - 3 พ.ย. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นปค. 9)-10 ธ.ค. 2551
   - 11 ธ.ค. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร-21 มิ.ย. 2552
   - 22 มิ.ย. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร-30 ก.ย. 2556
   - 1 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
   - 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
   - 1 ต.ค. 2558-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,499