facebook twitter Youtube

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
     

ชื่อ-นามสกุล  นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
วัน เดือน ปี เกิด  เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2505 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการศึกษา 
   - ศษ.บ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

 • 1 กรกฎาคม 2528 รับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 • 1 ตุลาคม 2530 นักวิชาการศึกษา 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 • 1 ตุลาคม 2530 นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 • 1 ตุลาคม 2534 นักวิชาการศึกษา 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 • 1 ตุลาคม 2537 นักวิชาการศึกษา 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 • 25 มิถุนายน 2546 นักวิชาการศึกษา 7ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 • 7 กรกฎาคม 2546 นักวิชาการศึกษา 7ว สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • 1 ตุลาคม 2546 นักวิชาการศึกษา 7ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 • 31 สิงหาคม 2547 นักวิชาการศาสนา 7ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
 • 11 ธันวาคม 2551 นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
 • 27 มีนาคม 2555 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
 • 11 พฤศจิกายน 2557 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก (อำนวยการ ระดับต้น)
 • 21 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮองสอน (อำนวยการ ระดับต้น)
 • 18 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา (อำนวยการ ระดับสูง)


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,071