ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ถวายชุดสุขอนามัยปลอดภัยโควิด ๑๙ และสื่อสร้างความรอบรู้ป้องกันโควิด ๑๙ ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา โดย นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ถวายชุดสุขอนามัยปลอดภัยโควิด ๑๙ และสื่อสร้างความรอบรู้ป้องกันโควิด ๑๙ ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๔ กล่อง รวมทั้งสิ้น ๔๔ กล่อง เพื่อใช้สำหรับสามเณรนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยมี พระครูปริยัติรัตนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา พระครูประภาตธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ และนายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับถวาย/มอบ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,662