โครงการอบรม ๑ ภาค ๑ ผลิตภัณฑ์ (ประกันอัคคีภัยสำหรับศาสนสถาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาและข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดตามโครงการอบรม ๑ ภาค ๑ ผลิตภัณฑ์ (ประกันอัคคีภัยสำหรับศาสนสถาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม B๕๐๑ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวเปิดการอบรม 
   ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “วิถีพุทธกับวิถีประกันภัยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร” โดยได้รับความเมตตาร่วมเสวนาจาก พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และพระศรีธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,522