facebook twitter Youtube

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านโนนกราด อ.เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดโนนโบสถ์ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามกาดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12244