facebook twitter Youtube

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
     

ชื่อ-นามสกุล  นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่   เดือน   พ.ศ. ๒๕..

ประวัติการศึกษา 
  - สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิทยาลัย....
  - ปริญญาตรี วิทยาลัยครู...
  - ปริญญาโท มหาวิทยา...

ประวัติการรับราชการ
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕
  - พ.ศ. ๒๕คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,118